You are currently viewing Νέα πιστοποίηση με πρότυπο ISO 20000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών (ή Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής)

Επικεντρωμένη στο στόχο της για αποτελεσματικές υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών απαιτήσεων, η Spartan Security πιστοποιήθηκε πρόσφατα και πάλι πρώτη στον χώρο της ασφάλειας, με ένα ακόμη πρότυπο ποιότητας, αυξάνοντας τα όπλα στην φαρέτρα των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Πρόκειται για το πρότυπο ISO 20000 που της εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της.


Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οργανισμών
που δραστηριοποιούνται επάνω σε υπηρεσίες πληροφορικής,
καθώς επικεντρώνεται στις διεργασίες που απορρέουν από αυτές
και στο σύστημα διαχείρισης που τις υποστηρίζει.


Συγκεκριμένα, το πρότυπο αυτό υπαγορεύει την σύσταση ενός συστήματος διαχείρισης, ικανό να σχεδιάσει, να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διαχειριστεί, να παρακολουθήσει και να βελτιώσει τις προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες του και μάλιστα χωρίς να περιορίζεται μόνο σε λειτουργικά θέματα. Αντιθέτως, εστιάζει επίσης σε θέματα εταιρικών ελέγχων που αφορούν σχετιζόμενα ρίσκα, οικονομικά στοιχεία, πόρους και δυνατότητες, ώστε να τηρείται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά ο κλασσικός κύκλος Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Ενεργώ (Plan-Do-Check-Act).
 


Η Spartan Security είναι, σε εθνικό επίπεδο, 


η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας, 


που φρόντισε οι τεχνολογικές υποδομές της


να υιοθετούν το πρότυπο ISO 20000 


Έτσι, λοιπόν, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την διατήρηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, όσον αφορά:
Το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων τηςΤις Υπηρεσίες Υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφορικής καιΤις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (π.χ. Voyager, MySpartan) που διαθέτει
έχει προβεί στην διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών συμμόρφωσης με το εν λόγω πρότυπο, προκειμένου να εξασφαλίσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της (πελάτες, συνεργάτες, μετόχους κ.λ.π.) ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχει εναρμονίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.


Ενδεικτικά, η Spartan Security:
Έχει εξασφαλίσει την συνεχή βελτίωσή της στον τομέα των Υπηρεσιών Πληροφορικής μέσω της εφαρμογής και της αναθεώρησης των στόχων της ως προς αυτές, ή ακόμη, μέσω της δημιουργίας νέων στόχων αν οι συνθήκες το απαιτούν.Επανεξετάζει συνεχώς την καταλληλότητα των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης και των διαδικασιών, των τεχνολογικών προόδων και των μεθόδων εργασίας που υιοθετεί, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, των εργαζομένων της και όλων των μερών που την αποτελούν.Συμμορφώνεται με κάθε νομοθεσία σε σχέση με τις Υπηρεσίες Πληροφορικής, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες κανονιστικές απαιτήσεις έχει δεσμευτεί.Διασφαλίζει ότι οι νέες εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής ελέγχονται προσεκτικά, διαχειρίζονται και εφαρμόζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να απολαμβάνουν οι πελάτες και οι συνεργάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.Διατηρεί την ικανότητα όλων των εργαζομένων της, στο απαιτούμενο επίπεδο, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να εκπληρώνουν τις συμβατικές, νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις της Εταιρείας για τις Υπηρεσίες Πληροφορικής που παρέχει.Έχει διασφαλίσει (με την υιοθέτηση του προτύπου ISO 22301, αλλά και του EN ISO 27001) ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής είναι απολύτως ασφαλής και δεν διαταράσσονται σε περίπτωση που η εταιρεία κληθεί να ανταποκριθεί σε κάποιο μη αναμενόμενο συμβάν ή ενδεχόμενη καταστροφή.                                                                                                                                                                                                                     
Ως πρωτοπόρα επιχείρηση στον κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας


η Spartan Security έχει δεσμευτεί να ικανοποιεί και


να υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πελατών της


σε σχέση με τις Υπηρεσίες Πληροφορικής που παρέχει. 


 


Με δεδομένες πλέον όλες τις παραπάνω λειτουργίες, η επικείμενη δημιουργία και δεύτερου νέου 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) και Εικόνας της Spartan Security και η επέκταση των διοικητικών εγκαταστάσεών της, θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη προστασία στην διαχείριση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, εξασφαλίζοντας απόλυτα την συνέχεια της πιστοποιημένης λειτουργίας της.